MIJNLEENCOACH.NL EN UW PRIVACY


Persoonsgegevens

Mijnleencoach.nl is een initiatief en handelsnaam van Maatschap Mijn Leencoach en is de beheerder van de website www.Mijnleencoach.nl. en is als 'verantwoordelijke' voor de verwerking van de persoongegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemerkt. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij bij de verwerking uw privacy door naleving van de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door Mijnleencoach.nl is aangemeld bij de College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Een kopie van het aanmeldingsformulier is kosteloos te verkrijgen door een schriftelijk verzoek daartoe te sturen aan info@Mijnleencoach.nl.

Hieronder is uiteengezet welke persoonsgegevens door Mijnleencoach.nl worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw persoonsgegevens kan inzien en eventueel corrigeren.


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Mijnleencoach.nl verwerkt in ieder geval de gegevens die door u aan haar worden verstrekt (bijvoorbeeld het opgegeven e-mail adres, naam, huisadres, reacties en interesses en voorkeuren). Mijnleencoach.nl verwerkt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. Mijnleencoach.nl behoudt zich echter de mogelijkheid voor deze bijzondere persoonsgegevens te verwerken, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of indien deze gegevens door u uitdrukkelijk openbaar zijn gemaakt.


Gekwantificeerde gegevens
Daarnaast houdt Mijnleencoach.nl bij welke onderwerpen of toepassingen bezoekers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen of websites het meest frequent bezocht worden. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik door Klantadviestraject.nl of beschikbaar stelling aan derden. Zij zijn het beste te vergelijken met kijk- en luistercijfers op televisie en radio. U kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals "bezoekers die artikelen over sigaren lezen zijn vaak ook geïnteresseerd in artikelen over golf". Daarbij worden geen persoonsgegevens verwerkt en blijft de anonimiteit van elke individuele bezoeker gewaarborgd. Op basis van deze gegevens kan Mijnleencoach.nl het beste nagaan welke onderwerpen van de website het meest interessant worden gevonden door de bezoekers, waardoor Mijnleencoach.nl de website beter op de interesses van bezoeker kan toespitsen.

Bovenstaande geaggregeerde informatie te verzamelen, wordt een klein bestand naar uw computer gestuurd, een zgn. cookie. Een cookie is voornamelijk bedoeld om u de gelegenheid te geven onze website in de toekomst sneller te kunnen downloaden. Een cookie kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat u bij gebruik van de routeplanner niet elke keer uw vertrekpostcode hoeft in te vullen. Verder doet een cookie niets meer dan de wijze registreren waarop u gebruik maakt van onze website, vanaf welke site u www.Mijnleencoach.nl bezoekt, hoelang u onze site bezoekt, wanneer u www.Mijnleencoach.nl verlaat en naar welke site u vervolgens toegaat (of uitlogt). Partners waar Mijnleencoach.nl mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Mijnleencoach.nl is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.


Cookies
Mijnleencoach.nl gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: -Het meten, op een geaggregeerd niveau van gebruikersgedrag binnen de website van Mijnleencoach.nl, www.Mijnleencoach.nl. Dit meten heeft tot doel: het verbeteren van de online dienstverlening vanuit Mijnleencoach.nl aan haar (online) klanten gebaseerd op geaggregeerde meetgegevens (en dus niet individueel). Om dergelijke meetgegevens te achterhalen worden indirecte (third party) cookies gebruikt die u zelf, desgewenst, in uw browser en / of internet-instellingen kunt activeren en /of deactiveren; -Het bieden van online diensten aan individuen op basis van autorisatie. Hiervoor worden directe cookies gebruikt. Ook deze kunt u zelf desgewenst, in uw browser en / of internet-instellingen kunt activeren en /of deactiveren. Indien directe cookies in uw browser "uit" staan, kunt u niet gebruik maken van alle diensten die de website www.Mijnleencoach.nl u als bezoeker / klant biedt. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u zelf in uw browser en / of internet-instellingen deze optie te activeren en / of deactiveren. Indien u cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert (al dan niet automatisch door middel van door u te beheren instellingen van uw computer / internet instellingen).

LET OP: het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website, Mijnleencoach.nl, en diensten beperken.


Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door Mijnleencoach.nl verwerkt om u de (op de website) aangeboden diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen om op zodanige wijze van onze diensten gebruik te maken dat rekening wordt gehouden met uw voorkeuren en interessen. Tevens worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van door u te sluiten overeenkomsten. Daarnaast verwerkt Mijnleencoach.nl de gegevens voor algemeen relatiebeheer alsmede interne acquisitie/marketing doeleinden. De gegevens worden in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Mijnleencoach.nl deze heeft verkregen. In geen geval zal Mijnleencoach.nl uw persoonsgegevens aan derden (niet zijnde partijen met wie u een overeenkomst wenst te sluiten) verstrekken voor hun marketing activiteiten zonder uw expliciete toestemming. Mijnleencoach.nl draagt er zoveel mogelijk zorg voor om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Informatie en rechten met betrekking tot gegevens
U kunt Klantadviestraject.nl laten weten geen prijs te stellen op direct marketing van de zijde van Mijnleencoach.nl. U kunt hiertoe een bericht sturen naar info@Mijnleencoach.nl . Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Mijnleencoach.nl maatregelen treffen om gebruik van uw gegevens voor die doeleinden terstond te beëindigen. Indien u een onderneming bent dient u de feitelijke gebruikers van de dienst(en) binnen uw onderneming op de hoogte te stellen van de mogelijkheid dat Mijnleencoach.nl persoonsgegevens kan gebruiken op de manieren zoals hierboven beschreven. Ook dient u hen er van op de hoogte te stellen dat zij Mijnleencoach.nl kunnen verzoeken om hun persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing doeleinden. Bovendien kunt u zich te allen tijde tot Mijnleencoach.nl wenden, met het verzoek om inzage te krijgen in de u betreffende persoonsgegevens die door Mijnleencoach.nl worden verwerkt. Een kosteloos verzoek hiertoe kan gericht worden aan info@mijnleencoach.nl.